Regulamin Sanitarny

REGULAMIN ZAJĘĆ (kursów i warsztatów) z zachowaniem zasad SANITARNYCH,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego

Regulamin obowiązuje od 8 czerwca 2020 do odwołania
Ostatnia aktualizacja 28 GRUDNIA 2020

Cz I  OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA W STUDIU TAŃCA LA PASION
1. W trakcie przebywania w Studiu niezbędne jest utrzymywanie czystości rąk poprzez mycie ich wodą z mydłem lub dezynfekowanie przy wejściu do studia i przed jego opuszczeniem. Zaleca się dodatkowo higienę rąk wg wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego
·         przed i po każdych zajęciach
·         po wejściu / wyjściu z sali,
·         po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. po kasłaniu, kichaniu
·         przed i po skorzystaniu z toalety,
·         przed wejściem i po wyjściu z szatni

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi istnieje konieczność zakrywania nosa i ust w studiu tańca.

3. Studio Tańca La Pasion zapewnia niezbędne środki do mycia i dezynfekcji rąk na terenie obiektu.

4. Pracownicy recepcji zobowiązani są na bieżąco dezynfekować blat recepcyjny, toalety, powierzchnie dotykowe.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników recepcji oraz instruktorów, dotyczących szczególnych zasad higieny, ostrożności, zachowania porządku i czystości.

6. Pracownik recepcji weryfikuje ilość osób wchodzących na teren obiektu. Aż do odwołania jednorazowo nie może w nim przebywać więcej niż 28 osób + instruktorzy i inni pracownicy La Pasion

7. Na terenie całego obiektu mogą przebywać tylko osoby biorące udział w aktualnie odbywających się zajęciach, instruktorzy oraz inni pracownicy Studia Tańca. W przypadku przerwy między zajęciami dłuższej niż 15 minut, konieczne jest opuszczenie obiektu przez uczestników.

8. Podczas przemieszczania się po korytarzach obiektu oraz w szatniach zalecane jest zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra odległości od innych osób .

9. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są tylko osoby, które nie mają żadnych objawów chorób zakaźnych. Osoby z takimi objawami nie mogą wejść na teren obiektu a w przypadku wystąpienia objawów w czasie przebywania w studiu, zobowiązane są do zachowania zasad określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

10. Uczestnicy zajęć powinni przychodzić na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczać obiekt w ciągu 10 minut od zakończenia zajęć. Aby skrócić czas przebywania w studiu rekomendujemy przychodzenie na zajęcia w stroju do ćwiczeń. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o korzystanie tylko z właściwej szatni, przypisanej do każdej z sal.

Cz II ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Ilość uczestników korzystających jednorazowo z zajęć zależy od wielkości sali.
Ograniczenia ilości osób uczestniczących w zajęciach:
Sala fioletowa ( z drążkami) do 12 osób + instruktor.
Sala czerwona do 14 osób + instruktor
Sala granatowa (mała) do 8 osób + instruktor

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi istnieje konieczność zakrywania nosa i ust w  trakcie zajęć na sali tanecznej.

3. Podczas zajęć należy zachować bezpieczny dystans tj. 1,5 metra od innych uczestników i instruktora.

4. Na każdy kurs i warsztat obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem lapasion@lapasion.pl.

5.  Do użytku udostępnione zostają trzy szatnie dla kobiet, jedna szatnia dla mężczyzn oraz szatnia instruktorska. Informacji o przydzieleniu szatni udziela na bieżąco recepcja.

6. Na salę taneczną można wejść po opuszczeniu jej przez poprzednią grupę, przewietrzeniu i zdezynfekowaniu przez instruktora. W celu umożliwienia wietrzenia i dezynfekcji oraz aby zapewnić bezpieczną rotację uczestników przerwy między zajęciami wynoszą 15 minut.

7. Instruktorzy Studia Tańca zobowiązani są do poinformowania uczestników zajęć o procedurach odbywania zajęć i utrzymania higieny.

8. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby, które z góry opłaciły określony kurs lub warsztat.

9. Odrabianie nieobecności na swoim kursie jest możliwe tylko w miarę wolnych miejsc na innych kursach. Odrabiający mogą zostać wpuszczeni na salę nie wcześniej niż punktualnie z chwilą rozpoczęcia zajęć.

10. Zajęcia warsztatowe nie podlegają odrabianiu.

11. Osoby, które opłaciły określony kurs proszone są o pojawienie się w Studiu przed rozpoczęciem zajęć lub zawiadomienie o spóźnieniu. Przy braku takiej informacji miejsce w grupie może zostać zajęte przez osobę odrabiającą i nie będzie możliwości wejścia na salę zajęciową.

Cz III PŁATNOŚĆ ZA KURSY I WARSZTATY

1. Z uwagi na konieczność ograniczenia ilości uczestników zajęć, opłatę należy uiścić z góry – PRZELEWEM, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę. Tylko w wyjątkowych wypadkach możliwa jest płatność gotówką w recepcji przed zajęciami.

2. Do odwołania zawieszamy karnety OPEN oraz OPEN MIX. Na każdy z kursów należy wykupić odrębny karnet a osoby korzystające z kart sportowych w ramach jednego kursu, są zobowiązane wykupić karnety na drugi i trzeci kurs odbywający się w tym samym dniu.

3. Nieodwołanie rezerwacji na 24 godziny przed zajęciami rodzi konieczność dokonania opłaty za pojedynczą lekcję 30 zł lub jest jednoznaczne z wykorzystaniem lekcji z karnetu, nawet w przypadku nieobecności.

4. Osoby uczestniczące na podstawie kart Multisport Plus oraz Fit Profit przy zapisie na kurs zobowiązane są do uiszczenia kaucji w wysokości 30 zł. W przypadku nieodwołania rezerwacji na min. 24 godziny przed zajęciami z kaucji pobierana jest opłata 30 zł na pokrycie kosztu uczestnictwa, jak za pojedynczą lekcję

Cz III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Korzystanie z zajęć jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Sanitarnego.

2. Regulamin Studia nie traci swojej mocy wiążącej ale w razie wykluczania się zapisów, pierwszeństwo ma Regulamin Sanitarny

3. Uczestnicy zajęć, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

INSTRUKTORZY ORAZ PRACOWNICY STUDIA BĘDĄ RESTRYKCYJNIE PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU I TEGO SAMEGO WYMAGAĆ OD UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ TANECZNYCH

Ralph Lauren Online Store : http://www.traditionalart.co.uk| Cheap Polo Ralph Lauren UK Outlet Online