Regulamin Studia

REGULAMIN  STUDIA TAŃCA LA PASION

I ORGANIZACJA KURSÓW

1. Lekcje w ramach kursów trwają 60 min. W przypadku odstępstwa od tej reguły zostaje to  wyraźnie zaznaczone w planie zajęć
2. Ilość uczestników jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność dokonanych wpłat.
3. Wstęp na zajęcia możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty z góry
4. Pierwszeństwo uczestnictwa w lekcjach mają osoby z wykupionym karnetem na kurs oraz osoby korzystające z akceptowanych w obiekcie kart sportowych, pod warunkiem uiszczenia przez nie kaucji za rezerwację miejsca na kursie (pkt 6,7,8)
5.Osoby wykupujące pojedynczą lekcję oraz odrabiające nieobecności mają prawo do korzystania z zajęć w miarę wolnych miejsc na kursie
6. Z karnetu na kurs ma prawo korzystać wyłącznie osoba,  na którą karnet został wystawiony. Nie dopuszcza się odstępowania karnetu innej osobie
7. Użytkownicy kart sportowych Multisport Plus oraz Fit Profit zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 30 zł  za rezerwację miejsca na kursie
8. Kaucja ulega potrąceniu w przypadku niezgłoszenia nieobecności na zarezerwowanych zajęciach.  Zgłoszenia nieobecności należy dokonać na minimum 24 godziny wcześniej, wyłącznie drogą mailową pod adresem lapasion@lapasion.pl lub sms-em pod numerem 501 503 135
9. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą rezygnacji z rezerwacji miejsca
10. W przypadku, gdy ilość osób w grupie spada poniżej 8, grupa może ulec rozwiązaniu
11. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za niewykorzystane z winy uczestnika zajęcia, jednak istnieje możliwość ich odrabiania ( część IV Regulaminu)
12. Nie można przesunąć niewykorzystanej płatności ani przedłużyć ważności karnetu poza czas na jaki został pierwotnie wykupiony.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu jeśli nie minimalna ilość uczestników nie dokona opłaty z góry
14. W przypadku odwołania zajęć lub rozwiązania kursu przez organizatora, uczestnikowi przysługuje zwrot płatności za te niewykorzystane zajęcia lub płatność może zostać przesunięta, za zgodą uczestnika, na poczet innych zobowiązań

II KARNET ZAJĘCIOWE

1.  W sprzedaży posiadamy rodzaje karnetów: Karnet 4 lekcje (1 kurs), Karnet 8 lekcji (2 kursy), Karnet 12 lekcji (3 kursy), Karnet 16 lekcji (4 kursy) Karnet 20 lekcji (5 kursów) … i ich wielokrotności, które umożliwiają wstęp na kursy tańca z cotygodniowego planu zajęć, z wyłączeniem grup weekendowych, dodatkowych i warsztatowych.
2. Karnety  ważne są przez 4 kolejne tygodnie zajęciowe licząc od dnia skorzystania z pierwszego kursu. Okres ważności karnetu przedłużony jest wyłącznie jeśli w czasie jego trwania przypadają dni ustawowo wolne od pracy lub zajęcia odwołane zostają przez Studio La Pasion

III  PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

1. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na podstawie wykupionych karnetów ( część  II Regulaminu),  pojedynczych wejść oraz na podstawie kart sportowych: Multisport Plus i Fit Profit
2. Opłaty za karnety należy dokonać na konto podane na stronie internetowej www.lapasion.pl w zakładce kontakt lub gotówką w recepcji Studia Tańca La Pasion
3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, jakiego kursu wpłata dotyczy,  numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu. Brak powyższych danych może skutkować niezawiadomieniem o odwołaniu kursu albo niedopuszczeniem do uczestniczenia w zajęciach bez prawa domagania się zwrotu za dokonaną wpłatę
4. Karnet w formie papierowej wydawany jest na żądanie kursanta po dokonaniu płatności gotówką
5. Karnety opłacone przelewem wydawane są w formie papierowej na żądanie kursanta bezpośrednio przed pierwszym kursem, którego płatność dotyczy
6. Ceny karnetów podane są w aktualnym  cenniku dostępnym na naszej stronie w zakładce Cennik  oraz w recepcji Studia
7. Nie wydaje się karnetów na pojedyncze lekcje
8. Osoby korzystające z kart Multisport Plus oraz  Fitprofit każdorazowo przed skorzystaniem z zajęć zobowiązane są do okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja studencka lub uczniowska, paszport) albo do potwierdzania swojej tożsamości za pomocą aplikacji udostępnionej przez wystawcę karty
9. Użytkownicy kart Multisport Plus zobowiązani są do  dokonywania dopłaty w wysokości 5 zł  do każdej lekcji kursu.
10. Wszystkie karnety dostępne są w dwóch wersjach cenowych : Karnet Regularny oraz Karnet Kontynuacja.
11. Wszystkie osoby pragnące skorzystać z regularnych, cotygodniowych zajęć mają prawo skorzystania z Karnetu Regularnego.
12. Karnet Kontynuacja skierowany jest do stałych klientów Studia. Warunkiem skorzystania z tego karnetu jest wykupienie go w trakcie ważności karnetu na poprzedni okres rozrachunkowy. Obowiązuje zasada, że nie może być żadnego dnia przerwy w ważności karnetów.

IV ODRABIANIE ZAJĘĆ:

Osoby posiadające Karnety mają możliwość odrabiania nieobecności na na następujących zasadach:
1.  Odrabianie jest możliwe tylko na kursach z podstawowego planu zajęć. Nie ma  możliwości odrabiana w grupach dodatkowych, warsztatowych, projektowych, weekendowych, lekcjach indywidualnych
2.  Lekcje odrabiać można  jedynie w okresie ważności karnetu, w którym wystąpiła nieobecność.
3.  Możliwe jest odrabianie “do przodu” czyli zanim wystąpiła nieobecność, o ile jest znany jej termin. Odrabianie “do przodu”  podlega wszystkim warunkom odrabiania określonym w części IV Regulaminu .
4. Warunkiem uczestnictwa w odrabianych zajęciach jest wylegitymowanie się ważnym karnetem. W przypadku braku papierowej wersji karnetu niezbędne jest podanie daty nieobecności i kursu, którego dotyczy. Pracownik recepcji weryfikuje prawo do odrabiania i zaznacza obecność.
5. Osoby zamierzające skorzystać z opcji odrabiania zajęć  powinny zgłosić chęć obecności na określonych lekcjach przesyłając sms pod nr 501 503 135 lub e- mail pod adres lapasion@lapasion.pl, najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Odrabianie jest możliwe po otrzymaniu potwierdzenia wolnego miejsca
6. Osoby, które nie zawiadomiły z wyprzedzeniem o zamiarze odrabiania zajęć w danej grupie, mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w tychże z powodu:
– odwołania zajęć
– osiągnięcia górnego limitu miejsc uczestników
– braku zgody osoby prowadzącej

V PROMOCJE:

Możliwe jest skorzystanie z następujących promocji:
1. Promocja studencka/uczniowska  Przysługuje studentom/uczniom po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/szkolnej każdorazowo przy wykupieniu karnetu i polega na obniżeniu o  10 zł ceny  dowolnego karnetu.
3. Promocja rodzinna Warunkiem skorzystania z tej promocji jest wykupienie przez wszystkie osoby pragnące z niej skorzystać karnetów w tym samym terminie ważności oraz   posiadanie tego samego nazwiska, co należy udokumentować przed skorzystaniem z pierwszego kursu. Promocja terminowa polega na obniżeniu o 10 zł ceny karnetu dla każdej z powyższych osób.

VI POSTANOWIENIA  OGÓLNE:
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania czystości oraz korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Studia zgodnie z przeznaczeniem
2. Na salach tanecznych obowiązuje obuwie zmienne
3. Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom kursów oraz za uszkodzenie elementów wyposażenia Studia
4. Studio Tańca La Pasion nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na sale ćwiczeń.
5. Przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach należy wypełnić oświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursach oraz opcjonalnie oświadczenie  RODO zawierające dane osobowe:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne ale osoby,  które nie  dostarczą  danych kontaktowych nie mogą domagać się zwrotu za opłacone zajęcia w przypadku ich odwołania lub zmian organizacyjnych
6. Z chwilą rezygnacji z zajęć uczestnicy mają prawo żądać wykreślenia danych osobowych z listy uczestników
7. W przypadku wątpliwości Studio Tańca La Pasion zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu

Uczestnictwo w zajęciach oznacza zaznajomienie się z Polityką Prywatności  oraz akceptację powyższego regulaminu i Regulaminu Sanitarnego

Kontakt i informacje: 
Beata Jasnoch,  e-mail:lapasion@lapasion.pl, tel. 501 503 135
tel +58 676 52 76 – tylko w godzinach pracy recepcji.

Ralph Lauren Online Store : http://www.traditionalart.co.uk| Cheap Polo Ralph Lauren UK Outlet Online