Regulamin Studia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W OBIEKCIE: STUDIO TAŃCA LA PASION

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia taneczne trwają 60 min. W przypadku odstępstwa od tej reguły zostaje to  wyraźnie zaznaczone w planie zajęć, poprzez podanie godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
2. Ilość uczestników ograniczona jest rozmiarami sali. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność dokonanych wpłat.
3. Wstęp na zajęcia możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty z góry
4. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem oraz osoby korzystające z akceptowanych w obiekcie kart sportowych, pod warunkiem uiszczenia przez nie kaucji za rezerwację miejsca w grupie (pkt 6,7,8)
5.Osoby wykupujące jednorazowe wejście mają prawo do korzystania z zajęć w miarę wolnych miejsc w grupie
6. Z karnetu na zajęcia ma prawo korzystać wyłącznie osoba,  na którą karnet został wystawiony,
7. Zastrzegamy sobie prawo pobrania kaucji w wysokości 30 zł  za rezerwację miejsca w konkretnej grupie od użytkowników kart sportowych Multisport Plus, Fit Profit oraz OK System.
8. Kaucja ulega potrąceniu w przypadku niezgłoszenia nieobecności użytkowników kart sportowych na zarezerwowanych zajęciach.  Zgłoszenia nieobecności należy dokonać na minimum 24 godziny wcześniej, wyłącznie drogą mailową pod adresem lapasion@lapasion.pl lub sms-em pod numerem 501 503 135
9. Kaucja wymieniona w pkt 6 i 7 podlega zwrotowi z chwilą rezygnacji z rezerwacji miejsca w grupie.
10. W przypadku, gdy ilość osób w grupie spada poniżej 8, grupa może ulec rozwiązaniu lub połączeniu z inną, na podobnym poziomie zaawansowania.
11. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za niewykorzystane z winy uczestnika zajęcia, jednak istnieje możliwość ich odrabiania ( część IV Regulaminu)
12. Nie można przesunąć niewykorzystanej płatności na następny miesiąc ani nie można przedłużyć ważności karnetu poza czas na jaki został pierwotnie wykupiony.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć danej grupy, jeśli nie uzbiera się minimalna ilość uczestników.
14. W przypadku odwołania zajęć lub rozwiązania grupy przez organizatora, uczestnikowi przysługuje zwrot płatności za te zajęcia lub płatność może zostać przesunięta za zgodą uczestnika na kolejny okres

II KARNET ZAJĘCIOWE

1.  W sprzedaży posiadamy rodzaje karnetów:Karnet 4, Karnet 8, Karnet 12, Karnet OPEN, Karnet OPEN-MIX
2. Karnet 4 – obejmuje 4 wejścia, Karnet 8 – obejmuje 8 wejść, Karnet 12 – obejmuje 12 wejść.
3. Karnety 4, 8 i 12  ważne są przez 4 kolejne tygodnie zajęciowe licząc od dnia skorzystania z pierwszych zajęć. Okres ważności karnetu przedłużony jest wyłącznie jeśli w czasie jego trwania przypadają dni ustawowo wolne od pracy lub zajęcia odwołane zostają przez Studio La Pasion
4. Karnet OPEN – wydawany jest na jeden miesiąc kalendarzowy. Obowiązuje na wszystkie zajęcia z podstawowego planu zajęć i nie obejmuje  zajęć dodatkowych, warsztatów, grup projektowych, lekcji indywidualnych, grup występowych i innych. Karnet OPEN nie daje prawa do odrabiania zajęć w kolejnych okresach obrachunkowych.
5. Karnet OPEN-MIX – wydawany jest na jeden miesiąc kalendarzowy.  Skierowany jest do osób uczestniczących w zajęciach na podstawie kart sportowych:  Multisport Plus, Fit Profit i OK System. Karnet OPEN – MIX zwalnia z dopłat do zajęć oraz daje prawo do wzięcia udziału w drugich i kolejnych zajęciach w tym samym dniu,  w którym zeskanowana została jedna z powyższych kart. Pierwsze zajęcia danego dnia zawsze odbywają się na podstawie skanu karty. Karnet OPEN-MIX obowiązuje na wszystkie zajęcia z podstawowego planu zajęć i nie obejmuje  zajęć dodatkowych, warsztatów, grup projektowych, lekcji indywidualnych, grup występowych i innych. Karnet OPEN-MIX nie daje prawa do odrabiania zajęć w kolejnych okresach obrachunkowych.

III  PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

1. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na podstawie wykupionych karnetów ( część  II Regulaminu),  pojedynczych wejść oraz na podstawie kart sportowych: Multisport Plus, Fit Profit, OK System
2. Opłaty za karnety należy dokonać na konto podane na stronie internetowej www.lapasion.pl lub gotówką w recepcji Studia Tańca La Pasion
3. W przelewie należy podać imię i nazwisko kursanta, jakiego kursu wpłata dotyczy,  numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu. Niepodanie powyższych danych może skutkować nie zawiadomieniem o odwołaniu zajęć albo niedopuszczeniem do uczestniczenia w nich bez prawa domagania się zwrotu za wykupione uczestnictwo
4. Karnet w formie papierowej wydawany jest na żądanie kursanta po dokonaniu płatności gotówką
5. Karnety opłacone przelewem wydawane są w formie papierowej na żądanie kursanta bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami, których płatność dotyczy
6. Ceny karnetów podane są w aktualnym  cenniku dostępnym na naszej stronie www.lapasion.pl oraz w recepcji Studia
7. Nie wydaje się karnetów na zajęcia pojedyncze
8. Osoby korzystające z kart Multisport Plus, Fitprofit oraz OK System przed skorzystaniem z zajęć zobowiązane są do okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem
9. Użytkownicy kart Multisport Plus zobowiązani są do  dokonywania dopłaty w wysokości 5 zł  do zajęć 60 minut
10. Wszystkie karnety dostępne są w dwóch wersjach cenowych : Karnet Regularny oraz Karnet Kontynuacja. Ceny karnetów określone są w cenniku opublikowanym na stronie www.lapasion.pl oraz w dostępne w recepcji Studia.
11. Wszystkie osoby pragnące skorzystać z regularnych, cotygodniowych zajęć mają prawo skorzystania z Karnetu Regularnego.
12. Karnet Kontynuacja skierowany jest do stałych klientów Studia. Warunkiem skorzystania z tego karnetu jest wykupienie go w trakcie ważności karnetu na poprzedni okres rozrachunkowy.

IV ODRABIANIE ZAJĘĆ:

Osoby posiadające Karnety 4, 8 i 12 zajęciowe mają możliwość odrabiania nieobecności na na następujących zasadach:
1.  Odrabianie zajęć jest możliwe na dowolnych zajęciach z podstawowego planu zajęć. Nie ma  możliwości odrabiana na zajęciach dodatkowych, warsztatach, grupach projektowych, lekcjach indywidualnych, grupach występowych i podobnych.
2.  Zajęcia odrabiać można  jedynie w okresie ważności karnetu, w którym wystąpiła nieobecność.
3.  Możliwe jest odrabianie “do przodu” czyli zanim wystąpiła nieobecność o ile jest znany jej termin. Odrabianie “do przodu”  podlega wszystkim warunkom odrabiania określonym w części IV Regulaminu .
4. Warunkiem uczestnictwa na odrabianych zajęciach jest wylegitymowanie się ważnym karnetem.
5. Osoby zamierzające skorzystać z opcji odrabiania zajęć  powinny potwierdzić swoją obecność na określonych zajęciach przesyłając sms pod nr 501 503 135 lub e- mail pod adres lapasion@lapasion.pl, najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem odrabianych zajęć.
6. Osoby, które nie zawiadomiły z wyprzedzeniem o zamiarze odrabiania zajęć w danej grupie, mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w tychże z powodu:
– odwołania zajęć
– przepełnienia grupy
– braku zgody osoby prowadzącej

V PROMOCJE:

Możliwe jest skorzystanie z jednej z poniżej wymienionych promocji:
1. Promocja dla dzieci i młodzieży Przysługuje dzieciom  i młodzieży do lat 18 (za okazaniem legitymacji szkolnej) i polega na obniżeniu o  10 zł ceny  dowolnego karnetu.
2. Promocja dla studentów  Przysługuje studentom po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej każdorazowo przy wykupieniu karnetu i polega na obniżeniu o  10 zł ceny  dowolnego karnetu.
3. Promocja rodzinna Warunkiem skorzystania z tej promocji jest wykupienie przez wszystkie osoby pragnące z niej skorzystać karnetów w tym samym terminie ważności oraz   posiadanie tego samego nazwiska, co należy udokumentować przed skorzystaniem z pierwszych zajęć. Promocja terminowa polega na obniżeniu o 10zł ceny karnetu dla każdej z powyższych osób.

VI POSTANOWIENIA  OGÓLNE:
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania czystości oraz korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Studia zgodnie z przeznaczeniem
2. Podczas uczestniczenia w zajęciach obowiązuje obuwie zmienne
3. Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom kursów oraz za uszkodzenie elementów wyposażenia Studia
4. Studio Tańca La Pasion nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na sale ćwiczeń.
5. Z chwilą zapisania się na listę konkretnej grupy należy do podać imię i nazwisko kursanta, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu. Dane kontaktowe wykorzystywane będą wyłącznie w celu informowania o zajęciach i ofertach Studia Tańca La Pasion i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Osoby,  które nie udostępnią powyższych danych nie mają prawa domagać się zwrotu za opłacone zajęcia w przypadku ich odwołania lub braku miejsca w określonej grupie.
6. Z chwilą rezygnacji z zajęć uczestnicy mają prawo żądać wykreślenia danych kontaktowych z listy uczestników
7. W przypadku wątpliwości Studio Tańca La Pasion zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Ralph Lauren Online Store : http://www.traditionalart.co.uk| Cheap Polo Ralph Lauren UK Outlet Online