Regulamin Studia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W OBIEKCIE: STUDIO TAŃCA LA PASION

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 1. Zajęcia taneczne trwają 60 lub 75 min, co jest wyraźnie zaznaczone w planie zajęć, poprzez podanie godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 2. Ilość uczestników ograniczona jest rozmiarami sali. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność dokonanych wpłat.
 3. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem oraz osoby korzystające z akceptowanych w obiekcie kart sportowych pod warunkiem uiszczenia kaucji za rezerwację miejsca w grupie (pkt 6,7,8)
 4. Osoby wykupujące jednorazowe wejście mają prawo do korzystania z zajęć w miarę wolnych miejsc w grupie.
 5. Z karnetu na zajęcia ma prawo korzystać wyłącznie osoba,  na którą karnet został wystawiony,.
 6. Zastrzegamy sobie prawo pobrania kaucji w wysokości 30 zł  za rezerwację miejsca w konkretnej grupie od użytkowników kart sportowych Multisport Plus, Multisport Premium, Fitprofit oraz OK’ System.
 7. Kaucja ulega potrąceniu w przypadku niezgłoszenia nieobecności użytkowników kart sportowych na zarezerwowanych zajęciach.  Zgłoszenia nieobecności należy dokonać na minimum 24 godziny wcześniej, wyłącznie drogą mailową pod adresem lapasion@lapasion.pl lub sms-em pod numerem 501 503 135
 8. Kaucja wymieniona w pkt 5 i 6 podlega zwrotowi z chwilą rezygnacji z rezerwacji miejsca w grupie.
 9. W przypadku, gdy ilość osób w grupie spada poniżej 8, grupa może ulec połączeniu z inną, na podobnym poziomie zaawansowania lub ulec rozwiązaniu.
 10. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za niewykorzystane z winy uczestnika zajęcia, jednak istnieje możliwość ich odrabiania ( II pkt 11)
 11. Nie można przesunąć niewykorzystanej płatności na następny miesiąc ani nie można przedłużyć ważności karnetu poza czas na jaki został pierwotnie wykupiony.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć danej grupy, jeśli nie uzbiera się minimalna ilość uczestników.
 13. W przypadku odwołania zajęć lub rozwiązania grupy – przez organizatora, uczestnikowi przysługuje zwrot płatności za te zajęcia lub płatność może zostać przesunięta za zgodą uczestnika na kolejny miesiąc.

II ODRABIANIE ZAJĘĆ:

Istnieje możliwość odrabiania nieobecności na zajęciach na następujących zasadach:

1.      Odrabianie zajęć jest możliwe we wszystkich grupach i na dowolnym stylu tańca prowadzonym w Studiu Tańca La Pasion.

2.      Zajęcia odrabiać można  jedynie miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność.  Nieobecności nieodrobione w powyższym terminie – przepadają.

3.      Warunkiem uczestnictwa na odrabianych zajęciach jest wylegitymowanie się ważnym karnetem wstępu.

4.      Osoby zamierzające skorzystać z opcji odrabiania zajęć  powinny potwierdzić swoją obecność na określonych zajęciach, drogą telefoniczną lub mailową, najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem odrabianych zajęć.

5.      Osoby, które nie zawiadomiły z wyprzedzeniem o zamiarze odrabiania zajęć w danej grupie, mogą zostać nie dopuszczone do uczestnictwa w tychże  zajęciach z powodu:
– odwołania zajęć
– przepełnienia grupy
– braku zgody osoby prowadzącej

III  PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA:

1.      Opłaty za karnet należy dokonać na konto podane na stronie internetowej www.lapasion.pl lub gotówką w recepcji Studia Tańca La Pasion

2.      Na przelewie należy podać imię i nazwisko kursanta, jakiego kursu wpłata dotyczy numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu. Niepodanie powyższych danych może skutkować niezawiadomieniem o odwołaniu zajęć albo niedopuszczeniem do uczestniczenia w nich bez prawa domagania się zwrotu za wykupione uczestnictwo.

3.      Karnet wydawany jest niezwłocznie po dokonaniu płatności gotówką.

4.      Karnety opłacone przelewem wydawane są bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami, których płatność dotyczy.

5.      Ceny karnetów podane w  aktualnym  cenniku ( dostępnym na naszej stronie oraz w siedzibie firmy), obejmują 4 lekcje w miesiącu (1 raz w tygodniu). Jeśli ilość zajęć w miesiącu jest inna (mniejsza lub większa) cena za karnet ulega proporcjonalnie zmniejszeniu lub zwiększeniu.

6.      Nie wydaje się karnetów na zajęcia pojedyncze. W każdej chwili  po uiszczeniu  wpłaty można poprosić o wystawienie potwierdzenia w postaci KP lub rachunku.

7.      Osoby korzystające z kart typu Multisport Plus, Multisport Premium, Fitprofit oraz OK’ System zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości, przed skorzystaniem z zajęć w Studiu Tańca La Pasion .

8.      Użytkownicy kart Multisport Plus oraz OK’ System  zobowiązane są do  dokonywania dopłaty w wysokości 5 zł  do zajęć trwających  75 minut. Do zajęć 60 minutowych dopłata nie obowiązuje.

IV PROMOCJE:
Jednocześnie można skorzystać maksymalnie z dwóch promocji.

  • Promocja terminowa
   Przysługuje jedynie w przypadku wykupienia  karnetu  na minimum 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w bieżącym miesiącu. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu na rachunek. Zniżka ta wynosi 20zł od ceny podstawowej karnetu.
  • Promocja ilościowa
   Przysługuje uczestnikowi, który wykupi karnet na więcej niż jedną grupę w miesiącu. Zniżka za każdą drugą i kolejną grupę w karnecie wynosi  20%Uwaga: Promocję tę liczymy od cen w promocji terminowej, jeśli karnet wykupiono w terminie tej promocji,  albo od cen podstawowych, jeśli karnet wykupiono na mniej niż 7 dni przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Grupy, od których jest liczona 20% zniżka muszą mieć cenę taką samą lub niższą niż pierwsza grupa w karnecie
  • Promocja dla dzieci i młodzieży
   Przysługuje dzieciom  i młodzieży do lat 18 i polega na obniżeniu o  10zł ceny  karnetu na 4 zajęcia.
  • Promocja dla studentów
   Przysługuje studentom po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej każdorazowo przy wykupieniu karnetu i polega na obniżeniu o  10zł ceny  karnetu na 4 zajęcia.
  • Promocja rodzinna
   Warunkiem skorzystania z tej promocji jest posiadanie tego samego nazwiska przez osoby pragnące z niej skorzystać, co należy udokumentować przy wykupieniu karnetu. Cena karnetu na jedną grupę, dla każdej z osób obniżona zostaje o 10zł.

V KARNET OPEN:

1.      Karnet open – wydawany jest na jeden miesiąc kalendarzowy. Obowiązuje na wszystkie grupy dostępne w ofercie Studia.

2.      Karnet open kosztuje 199 zł w cenie promocyjnej (przy płatności na min. 7 dni przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu). Po tym terminie cena karnetu wynosi 239 zł.

3.      Przy zakupie karnetu open nie ma możliwości odrabiania zajęć w kolejnym miesiącu od zakupienia karnetu.

4.      Karnet open nie łączy się z innymi promocjami Studia.

VI POSTANOWIENIA  OGÓLNE:

1.      Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania czystości oraz korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Studia zgodnie z przeznaczeniem

2.      Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom kursów oraz za uszkodzenie elementów wyposażenia Studia

3.      Studio Tańca La Pasion nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na sale ćwiczeń.

4. Z chwilą zapisania na listę konkretnej grupy należy do podać imię i nazwisko kursanta, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu. Dane kontaktowe wykorzystywane będą wyłącznie w celu informowania o zajęciach i ofertach Studia Tańca La Pasion i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Osoby,  które nie udostępnią powyższych danych nie mają prawa domagać się zwrotu za opłacone zajęcia w przypadku ich odwołania lub braku miejsca w określonej grupie.

5. Z chwilą rezygnacji z zajęć w Studiu Tańca La Pasion uczestnicy mają prawo żądać wykreślenia danych kontaktowych z listy uczestników

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptacje powyższego regulaminu.

Ralph Lauren Online Store : http://www.traditionalart.co.uk| Cheap Polo Ralph Lauren UK Outlet Online