POLITYKA PRYWATNOŚCI


WPROWADZENIE
Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności (dalej: Polityka) Studia Tańca La Pasion Beata Jasnoch, z siedzibą przy ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk (dalej: La Pasion) . Niniejsza Polityka  określa sposoby zbierania oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych,  w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Niniejszy dokument ma na celu poinformować Cię o prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest w La Pasion traktowana bardzo poważnie. Wdrożyliśmy wymagane prawem procedury w zakresie przetwarzania, ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej odnośnie np. nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonicznego, wizerunku, adresu IP  i innych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Jasnoch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Tańca La Pasion Beata Jasnoch z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Letniskowej 50
Z Administratorem skontaktować się możesz listownie pod adresem, ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk, drogą mailową lapasion@lapasion.pl lub pod nr telefonu 501 503 135. Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przekazane zostały przez Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi (poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, drogą telefoniczną, mailową, przez profil Facebook, w drodze bezpośredniej rozmowy w recepcji La Pasion i in.), w związku z korzystaniem lub z zamiarem korzystania z usług świadczonych przez La Pasion,  w szczególności w związku z prowadzeniem zajęć, szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), przyjmowaniem zapisów na warsztaty, organizowaniem wydarzeń i konkursów, przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W La Pasion  został powołany Inspektor Ochrony Danych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iod@lapasion.pl bądź listownie pod adresem: ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk


JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?
Przetwarzamy Twoje dane:
1. W celu korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz oferowanych produktów, w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji: podstawą prawną jest nasz uzasadniony  interes

 1. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych La Pasion: podstawą prawną jest  nasz uzasadniony interes
 2. W celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 3. W celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 4. W celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 5. W celu publikacji wizerunku na prowadzonych przez nas profilach społecznościowych, stronie internetowej www.lapasion.pl, w siedzibie La Pasion, na materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych La Pasion; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 6. W celach podatkowych  i rachunkowych; podstawą są obowiązujące przepisy prawa.


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH? 
Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO przysługują CI następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez La Pasion:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na Twój wniosek złożony listownie na adres Studio Tańca La Pasion Beata Jasnoch ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk lub drogą elektroniczną pod adresem lapasion@lapasion.pl. La Pasion rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu jesteś uprawniony do pozyskania kopii Twoich danych jakie przetwarzamy.


JAKIE SĄ NASZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA?
La Pasion  wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie ujawnione przez Ciebie dane osobowe zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostęp do Twoich danych osobowych jest w restrykcyjny sposób ograniczony, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników La Pasion oraz podmiotów bezpośrednio współpracujących i świadczących usługi, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, administracyjne, szkoleniowe.

La Pasion jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


COOKIES
La Pasion  oświadcza, że na stronie www.lapasion.pl używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej zgadzasz się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez La Pasion pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.


ZMIANA POLITYKI
W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad poinformujemy poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://lapasion.pl/polityka-prywatnosci/

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 29.12.2020


DODATKOWE INFORMACJE

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Beata Jasnoch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Tańca La Pasion Beata Jasnoch z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Letniskowej 50. Z administratorem skontaktować się można listownie pod adresem ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk, drogą mailową lapasion@lapasion.pl lub pod nr telefonu 501 503 135.
Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w wymienionych w Oświadczeniu celach. Odbiorcami danych będą uprawnieni pracownicy Studia Tańca La Pasion, a także podmioty bezpośrednio współpracujące i świadczące usługi, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, administracyjne, szkoleniowe, jak również instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przysługuje Państwu prawo do:
a. sprostowania przetwarzanych danych,
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem.