Regulaminy


 • Regulamin sanitarny
 • Regulamin studia tańca La Pasion
 • Regulamin warsztatów
 • Regulamin karty podarunkowej
 • Polityka prywatności

OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA W STUDIU TAŃCA LA PASION


1. W trakcie przebywania w Studiu prosimy o  utrzymywanie czystości rąk poprzez mycie ich wodą z mydłem lub dezynfekowanie przy wejściu do studiai przed jego opuszczeniem oraz w przerwie między zajęciami  . 

2. Studio Tańca La Pasion zapewnia niezbędne środki do mycia i dezynfekcji rąk na terenie obiektu.

3. Pracownicy recepcji na bieżąco dezynfekują blat recepcyjny, toalety, powierzchnie dotykowe.

4. Uczestników zajęć prosimy o stosowanie się do poleceń pracowników recepcji oraz instruktorów, dotyczących szczególnych zasad higieny, ostrożności, zachowania porządku i czystości.

5. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są tylko osoby, które nie mają żadnych objawów chorób zakaźnych. 

 

I ORGANIZACJA KURSÓW

1. Lekcje w ramach kursów trwają 60 min. W przypadku odstępstwa od tej reguły zostaje to  wyraźnie zaznaczone w planie zajęć
2. Ilość uczestników jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność dokonanych wpłat.
3. Wstęp na zajęcia możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty z góry
4. Pierwszeństwo uczestnictwa w lekcjach mają osoby z wykupionym karnetem na kurs oraz osoby korzystające z akceptowanych w obiekcie kart sportowych, pod warunkiem uiszczenia przez nie kaucji za rezerwację miejsca na kursie (pkt 6,7,8)
5.Osoby wykupujące pojedynczą lekcję oraz odrabiające nieobecności mają prawo do korzystania z zajęć w miarę wolnych miejsc na kursie
6. Z karnetu na kurs ma prawo korzystać wyłącznie osoba,  na którą karnet został wystawiony. Nie dopuszcza się odstępowania karnetu innej osobie
7. Użytkownicy kart sportowych  zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 30 zł  za rezerwację miejsca na kursie
8. Kaucja ulega potrąceniu w przypadku niezgłoszenia nieobecności na zarezerwowanych zajęciach.  Zgłoszenia nieobecności należy dokonać na minimum 24 godziny wcześniej, wyłącznie drogą mailową pod adresem lapasion@lapasion.pl lub sms-em pod numerem 501 503 135
9. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą rezygnacji z rezerwacji miejsca
10. W przypadku, gdy ilość osób w grupie spada poniżej 8, grupa może ulec rozwiązaniu
11. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za niewykorzystane z winy uczestnika zajęcia, jednak istnieje możliwość ich odrabiania ( część IV Regulaminu)
12. Nie można przesunąć niewykorzystanej płatności ani przedłużyć ważności karnetu poza czas na jaki został pierwotnie wykupiony.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu jeśli minimalna ilość uczestników nie dokona opłaty z góry
14. W przypadku odwołania zajęć lub rozwiązania kursu przez organizatora, uczestnikowi przysługuje zwrot płatności za te niewykorzystane zajęcia lub płatność może zostać przesunięta, za zgodą uczestnika, na poczet innych zobowiązań

II KARNET ZAJĘCIOWE

W sprzedaży posiadamy rodzaje karnetów: Karnet 4 lekcje (1 kurs), Karnet 8 lekcji (2 kursy), Karnet 12 lekcji (3 kursy), Karnet 16 lekcji (4 kursy) Karnet 20 lekcji (5 kursów) … i ich wielokrotności, które umożliwiają wstęp na kursy tańca z cotygodniowego planu zajęć, z wyłączeniem grup weekendowych, dodatkowych i warsztatowych.
2. Karnety  ważne są przez 4 kolejne tygodnie zajęciowe licząc od dnia skorzystania z pierwszego kursu. Okres ważności karnetu przedłużony jest wyłącznie jeśli w czasie jego trwania przypadają dni ustawowo wolne od pracy lub zajęcia odwołane zostają przez Studio La Pasion

III  PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

1. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na podstawie wykupionych karnetów ( część  II Regulaminu),  pojedynczych wejść oraz na podstawie kart sportowych: Multisport Plus, Fit Profit i PZU Sport
2. Opłaty za karnety należy dokonać na konto podane na stronie internetowej www.lapasion.pl w zakładce kontakt lub gotówką w recepcji Studia Tańca La Pasion
3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, jakiego kursu wpłata dotyczy,  numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu. Brak powyższych danych może skutkować niezawiadomieniem o odwołaniu kursu albo niedopuszczeniem do uczestniczenia w zajęciach bez prawa domagania się zwrotu za dokonaną wpłatę
4. Karnet w formie papierowej wydawany jest na żądanie kursanta po dokonaniu płatności gotówką
5. Karnety opłacone przelewem wydawane są w formie papierowej na żądanie kursanta bezpośrednio przed pierwszym kursem, którego płatność dotyczy
6. Ceny karnetów podane są w aktualnym  cenniku dostępnym na naszej stronie w zakładce Cennikoraz w recepcji Studia
7. Nie wydaje się karnetów na pojedyncze lekcje
8. Osoby korzystające z kart sportowych każdorazowo przed skorzystaniem z zajęć zobowiązane są do okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja studencka lub uczniowska, paszport) albo do potwierdzania swojej tożsamości za pomocą aplikacji udostępnionej przez wystawcę karty
9. Użytkownicy kart Multisport Plus zobowiązani są do  dokonywania dopłaty w wysokości 5 zł  do każdej lekcji kursu.
10. Wszystkie karnety dostępne są w dwóch wersjach cenowych : Karnet Regularny oraz Karnet Kontynuacja.
11. Wszystkie osoby pragnące skorzystać z regularnych, cotygodniowych zajęć mają prawo skorzystania z Karnetu Regularnego.
12. Karnet Kontynuacja skierowany jest do stałych klientów Studia. Warunkiem skorzystania z tego karnetu jest wykupienie go w trakcie ważności karnetu na poprzedni okres rozrachunkowy. Obowiązuje zasada, że nie może być żadnego dnia przerwy w ważności karnetów.

IV ODRABIANIE ZAJĘĆ:

Osoby posiadające Karnety mają możliwość odrabiania nieobecności na na następujących zasadach:
1.  Odrabianie jest możliwe tylko na kursach z podstawowego planu zajęć. Nie ma  możliwości odrabiana w grupach dodatkowych, warsztatowych, projektowych, weekendowych, lekcjach indywidualnych
2.  Lekcje odrabiać można  jedynie w okresie ważności karnetu, w którym wystąpiła nieobecność.
3.  Możliwe jest odrabianie “do przodu” czyli zanim wystąpiła nieobecność, o ile jest znany jej termin. Odrabianie “do przodu”  podlega wszystkim warunkom odrabiania określonym w części IV Regulaminu .
4. Warunkiem uczestnictwa w odrabianych zajęciach jest wylegitymowanie się ważnym karnetem. W przypadku braku papierowej wersji karnetu niezbędne jest podanie daty nieobecności i kursu, którego dotyczy. Pracownik recepcji weryfikuje prawo do odrabiania i zaznacza obecność.
5. Osoby zamierzające skorzystać z opcji odrabiania zajęć  powinny zgłosić chęć obecności na określonych lekcjach przesyłając sms pod nr 501 503 135 lub e- mail pod adres lapasion@lapasion.pl, najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Odrabianie jest możliwe po otrzymaniu potwierdzenia wolnego miejsca
6. Osoby, które nie zawiadomiły z wyprzedzeniem o zamiarze odrabiania zajęć w danej grupie, mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w tychże z powodu:
– odwołania zajęć
– osiągnięcia górnego limitu miejsc uczestników
– braku zgody osoby prowadzącej

V PROMOCJE:

Możliwe jest skorzystanie z następujących promocji:
1. Promocja studencka/uczniowska  Przysługuje studentom/uczniom po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/szkolnej każdorazowo przy wykupieniu karnetu. Jej wysokość określa aktualnie obowiązujący cennik.
3. Promocja rodzinna Warunkiem skorzystania z tej promocji jest wykupienie przez wszystkie osoby pragnące z niej skorzystać karnetów w tym samym terminie ważności oraz   posiadanie tego samego nazwiska, co należy udokumentować przed skorzystaniem z pierwszego kursu. Promocja terminowa polega na obniżeniu  ceny karnetu dla każdej z powyższych osób, zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.

VI POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania czystości oraz korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Studia zgodnie z przeznaczeniem
2. Na salach tanecznych obowiązuje obuwie zmienne
3. Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom kursów oraz za uszkodzenie elementów wyposażenia Studia
4. Studio Tańca La Pasion nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na sale ćwiczeń.
5. Przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach należy wypełnić oświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursach oraz opcjonalnie oświadczenie  RODO zawierające dane osobowe:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne ale osoby,  które nie  dostarczą  danych kontaktowych nie mogą domagać się zwrotu za opłacone zajęcia w przypadku ich odwołania lub zmian organizacyjnych
6. Z chwilą rezygnacji z zajęć uczestnicy mają prawo żądać wykreślenia danych osobowych z listy uczestników
7. W przypadku wątpliwości Studio Tańca La Pasion zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu

Uczestnictwo w zajęciach oznacza zaznajomienie się z Polityką Prywatności  oraz akceptację powyższego regulaminu.

 1. O zapisie na warsztat decyduje kolejność wpłat  w ustalonym przez organizatora terminie.
 2. W przypadku wpłaty po ustalonym terminie promocji, cena kursu wzrasta zgodnie z informacją zawartą w opisie warsztatu.
 3. Uczestnictwo w warsztacie możliwe jest tylko po uiszczeniu z góry pełnej opłaty, najpóźniej w pierwszym dniu warsztatu przed zajęciami. Osoby dokonujące wpłat na rachunek bankowy winny przed rozpoczęciem warsztatu okazać potwierdzenie przelewu.
 4. Nie przewiduje się obniżania ceny za warsztat w przypadku nieobecności uczestnika na części zajęć, za które dokonał płatności
 5. W przypadku odwołania warsztatu przez organizatora przysługuje uczestnikowi zwrot wpłaconej kwoty.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatu, od pierwszego dnia po zakończeniu promocji nie przysługuje zwrot wpłaconej wcześniej kwoty.
 7. Organizator w informacji na stronie każdorazowo wskazuje miejsce odbywania się warsztatu.
 8. Ze względów organizacyjnych dokonując opłaty za warsztat należy podać imię i nazwisko uczestnika, jakiego warsztatu wpłata dotyczy oraz dostarczyć kontaktowy adres e-mail i numer telefonu. Przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach warsztatowych należy wypełnić oświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do uczestnictwa oraz opcjonalnie oświadczenie  RODO zawierające dane osobowe:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Udostępnienie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale osoby,  które ich nie  dostarczą nie mają prawa domagać się zwrotu za opłacone zajęcia w przypadku ich odwołania lub zmian organizacyjnych
 9. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty, miejsca lub innych okoliczności dotyczących organizowanego warsztatu, a także możliwość odwołania warsztatu bez podania przyczyny
 10. Organizator zobowiązuje się powiadomić o zmianach uczestników z tym, że osobom, które wraz z dokonaną wpłatą nie przekażą swoich danych kontaktowych lub nie będą potwierdzały odebrania kierowanych do nich wiadomości, nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot.
 11. Uczestnik może zmienić grupę, na którą dokonał rezerwacji na inną, tylko po wyrażeniu zgody przez organizatora
 12. Uczestnik powinien pojawić się w miejscu, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe odpowiednio wcześnie, by wypełnić oświadczenie zdrowotne oraz RODO a także przebrać się w strój, przewidziany dla danej techniki tańca
 13. Wpłat należy dokonywać na konto:
  STUDIO TAŃCA LA PASION Beata Jasnoch,
  SANTANDER BANK POLSKA S.A. 77 1090 1098 0000 0001 0077 6921

  Płatności można również dokonać gotówką w recepcji Studia Tańca La Pasion, ul.Pilotów 3, lok. 50, Gdańsk – Zaspa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
 14. Nie ma możliwości rozliczania się  za warsztaty (w części ani w całości) kartami sportowymi
 1. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Studio Tańca La Pasion
 2. Karta Podarunkowa wydawana jest po uiszczeniu stosownej opłaty gotówką w recepcji Studia lub przelewem na rachunek bankowy Santander Bank Polska SA
  77 1090 1098 0000 0001 0077 6921
 3. Karta Podarunkowa może zostać wydana osobie dokonującej wpłaty ( lub innej, przez nią wskazanej), osobiście w recepcji Studia La Pasion lub drogą pocztową.
 4. W przypadku drogi pocztowej do kwoty wartości Karty Podarunkowej należy doliczyć koszt znaczka pocztowego ( do wyboru: list zwykły/ list zwykły priorytetowy/ list polecony, list polecony priorytetowy)
 5. Wartość Karty Podarunkowej opiewać może na dowolną kwotę, pokrywającą wybrany karnet, pojedynczą lekcję, dowolne zajęcia warsztatowe lub jakąkolwiek inną usługę oferowaną przez Studio Tańca La Pasion
 6. Korzystanie z usług opłaconych Kartą Podarunkową podlega odpowiednim regulaminom: Regulamin Studia / Regulamin Sanitarny / Regulamin Warsztatów 
 7. Karta Podarunkowa ważna jest przez 6 miesięcy od daty jej zakupu. Na karcie każdorazowo podana jest data upływu jej ważności. Zastrzegamy brak możliwości przedłużania daty ważności Karty.
 8.  Każdorazowo na wydawanej Karcie Podarunkowej znajdować się musi przynajmniej nazwisko osoby obdarowanej lub obdarowującej oraz wartość i data ważności Karty. Nie wydajemy Kart Podarunkowych in blanco
 9. Przed skorzystaniem z Karty Podarunkowej należy wybrać grupę z naszego planu zajęć, pojedynczą lekcję, grupy warsztatowe lub inne oferowane  usługi oraz dokonać zapisu na adres lapasion@lapasion.pl podając:  imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy adres e-mail i numer telefonu. W przypadku braku takiego wcześniejszego zgłoszenia i potwierdzenia udziału nie gwarantujemy miejsca w grupach.
 10. Wartość Karty Podarunkowej nie może zostać zamieniona na gotówkę w całości ani w żadnej jej części, nawet w przypadku częściowego lub całkowitego nie skorzystania z zajęć.
 11. Korzystanie z usług opłaconych Kartą Podarunkową oznacza zaznajomienie się z Polityką Prywatności  oraz akceptację powyższego regulaminu, a także    Regulaminu Studia  i Regulaminu Warsztatów

Kontakt i informacje: 
Beata Jasnoch,  e-mail:lapasion@lapasion.pl, tel. 501 503 135
tel +58 676 52 76 – tylko w godzinach pracy recepcji.

WPROWADZENIE
Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności (dalej: Polityka) Studia Tańca La Pasion Beata Jasnoch, z siedzibą przy ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk (dalej: La Pasion) . Niniejsza Polityka  określa sposoby zbierania oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych,  w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Niniejszy dokument ma na celu poinformować Cię o prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest w La Pasion traktowana bardzo poważnie. Wdrożyliśmy wymagane prawem procedury w zakresie przetwarzania, ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej odnośnie np. nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonicznego, wizerunku, adresu IP  i innych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Jasnoch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Tańca La Pasion Beata Jasnoch z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Letniskowej 50
Z Administratorem skontaktować się możesz listownie pod adresem, ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk, drogą mailową lapasion@lapasion.pl lub pod nr telefonu 501 503 135. Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przekazane zostały przez Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi (poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, drogą telefoniczną, mailową, przez profil Facebook, w drodze bezpośredniej rozmowy w recepcji La Pasion i in.), w związku z korzystaniem lub z zamiarem korzystania z usług świadczonych przez La Pasion,  w szczególności w związku z prowadzeniem zajęć, szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), przyjmowaniem zapisów na warsztaty, organizowaniem wydarzeń i konkursów, przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W La Pasion  został powołany Inspektor Ochrony Danych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iod@lapasion.pl bądź listownie pod adresem: ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk


JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?
Przetwarzamy Twoje dane:
1. W celu korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz oferowanych produktów, w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji: podstawą prawną jest nasz uzasadniony  interes

 1. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych La Pasion: podstawą prawną jest  nasz uzasadniony interes
 2. W celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 3. W celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 4. W celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 5. W celu publikacji wizerunku na prowadzonych przez nas profilach społecznościowych, stronie internetowej www.lapasion.pl, w siedzibie La Pasion, na materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych La Pasion; podstawą prawną jest wyrażona odrębna zgoda
 6. W celach podatkowych  i rachunkowych; podstawą są obowiązujące przepisy prawa.


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH? 
Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO przysługują CI następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez La Pasion:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na Twój wniosek złożony listownie na adres Studio Tańca La Pasion Beata Jasnoch ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk lub drogą elektroniczną pod adresem lapasion@lapasion.pl. La Pasion rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu jesteś uprawniony do pozyskania kopii Twoich danych jakie przetwarzamy.


JAKIE SĄ NASZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA?
La Pasion  wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie ujawnione przez Ciebie dane osobowe zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostęp do Twoich danych osobowych jest w restrykcyjny sposób ograniczony, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników La Pasion oraz podmiotów bezpośrednio współpracujących i świadczących usługi, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, administracyjne, szkoleniowe.

La Pasion jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


COOKIES
La Pasion  oświadcza, że na stronie www.lapasion.pl używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej zgadzasz się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez La Pasion pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.


ZMIANA POLITYKI
W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad poinformujemy poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://lapasion.pl/polityka-prywatnosci/

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 29.12.2020


DODATKOWE INFORMACJE
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Beata Jasnoch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Tańca La Pasion Beata Jasnoch z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Letniskowej 50. Z administratorem skontaktować się można listownie pod adresem ul. Letniskowa 50, 80-299 Gdańsk, drogą mailową lapasion@lapasion.pl lub pod nr telefonu 501 503 135.
Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w wymienionych w Oświadczeniu celach. Odbiorcami danych będą uprawnieni pracownicy Studia Tańca La Pasion, a także podmioty bezpośrednio współpracujące i świadczące usługi, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, administracyjne, szkoleniowe, jak również instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przysługuje Państwu prawo do:
a. sprostowania przetwarzanych danych,
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem.