Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów

 1. O zapisie na warsztat decyduje kolejność wpłat  w ustalonym przez organizatora terminie
 2. W przypadku wpłaty po ustalonym terminie promocji, cena kursu wzrasta zgodnie z informacją zawartą w opisie warsztatu
 3. Uczestnictwo w warsztacie możliwe jest tylko po uiszczeniu z góry pełnej opłaty, najpóźniej w pierwszym dniu warsztatu przed zajęciami. Osoby dokonujące wpłat na rachunek bankowy winny przed rozpoczęciem warsztatu okazać potwierdzenie przelewu.
 4. Nie przewiduje się obniżania ceny za warsztat w przypadku nieobecności uczestnika na części grup, za które dokonał płatności
 5. W przypadku odwołania warsztatu przez organizatora przysługuje uczestnikowi zwrot wpłaconej kwoty
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatu, od pierwszego dnia po zakończeniu promocji nie przysługuje zwrot wpłaconej wcześniej kwoty.
 7. Organizator w informacji na stronie każdorazowo wskazuje miejsce odbywania się warsztatu
 8. Ze względów organizacyjnych dokonując opłaty za warsztat należy podać imię i nazwisko uczestnika, jakiego warsztatu wpłata dotyczy oraz dostarczyć kontaktowy adres e-mail i numer telefonu. Przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach warsztatowych należy wypełnić oświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do uczestnictwa oraz opcjonalnie oświadczenie  RODO zawierające dane osobowe:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Udostępnienie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale osoby,  które ich nie  dostarczą nie mają prawa domagać się zwrotu za opłacone zajęcia w przypadku ich odwołania lub zmian organizacyjnych
 9. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty, miejsca lub innych okoliczności dotyczących organizowanego warsztatu, a także możliwość odwołania warsztatu bez podania przyczyny
 10. Organizator zobowiązuje się powiadomić o zmianach uczestników z tym, że osobom, które wraz z dokonaną wpłatą nie przekażą swoich danych kontaktowych lub nie będą potwierdzały odebrania kierowanych do nich wiadomości, nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot.
 11. Uczestnik może zmienić grupę, na którą dokonał rezerwacji na inną, tylko po wyrażeniu zgody przez organizatora
 12. Uczestnik powinien pojawić się w miejscu, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe odpowiednio wcześnie, by wypełnić oświadczenie zdrowotne oraz RODO a także przebrać się w strój, przewidziany dla danej techniki tańca
 13. Wpłat należy dokonywać na konto:
  STUDIO TAŃCA LA PASION Beata Jasnoch,
  SANTANDER BANK POLSKA S.A. 77 1090 1098 0000 0001 0077 6921

  Płatności można również dokonać gotówką w recepcji Studia Tańca La Pasion, ul.Pilotów 3, lok. 50, Gdańsk – Zaspa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
 14. Nie ma możliwości rozliczania się  za warsztaty (w części ani w całości) kartami sportowymi

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania czystości oraz korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Studia zgodnie z przeznaczeniem
2. Na salach tanecznych obowiązuje obuwie zmienne
3. Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom warsztatów oraz za uszkodzenie elementów wyposażenia Studia
4. Studio Tańca La Pasion nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na sale ćwiczeń
5. W przypadku wątpliwości Studio Tańca La Pasion zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu

Uczestnictwo w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu Warsztatów

 

Kontakt i informacje: 
Beata Jasnoch,  e-mail:lapasion@lapasion.pl, tel. 501 503 135
tel +58 761 81 89 – tylko w godzinach pracy recepcji